۱۳۹۲ شهریور ۲۷, چهارشنبه

نسرین ستوده آزاد شد

یکی از آرزوهایم برآورده شد و آن آزادی نیسرین گرامی بود.