۱۳۸۶ مرداد ۲۱, یکشنبه

محض اطلاع

برگشتم پس از سفری نه چندان دور، اما دراز و زمینی، در همین شبه جزیره‌ی اسکاندیناوی. در دانمارک موفق بدیار اسد شدیم ولی بیلی با او نبود. اسد، مهربانانه، بدیدارمان آمد و شهر را بما نشان داد. افسوس که فرصت زیادی نداشتیم برای بیشتر با هم بودن. شاید باری دیگر مجردانه بدیدارش روم که گاه گپ و گوی بیشتری باشد.