۱۳۸۸ آذر ۱۰, سه‌شنبه

فـضـول

بر این گمان بود که اگر رو به دیوارم گذارد، هم تنبیه‌ام کرده است و هم به مراد خویش "امر به معروف" رسیده و در بهشت، جائی برای خودش فراهم خواهد کرد.
از این‌رو پرسید
:
نمیفهمم چرا پسر فلانی با آن همه تقوی و تقدس، نماز نمیخواند؟
گفتم:
نماز مقدماتی دارد و مقارناتی. نمازی كه بدون رعایت آن اصول گزارده شود، دولا و راست شدنی بیشتر نخواهد بود.
گفت:
این را میفهمم و میدانم كه تو مقارنات را بجا میآوری، امّا؟
گفتم:
اگر فلسفهی نماز را درک کرده بودی، هرگز این سؤا ل را در میان این جمع از من نمیكردی.
نماز رابطهای است بین خدا و مخلوق و به خلق ارتباطی ندارد.