۱۳۸۷ مهر ۱, دوشنبه

راه‌کارهای زندگی

دالای لاما رهبر تبعیدی مردم تَبَّت
برگردان: محمد افراسیابی
۱- در نظر داشته باش كه عشق فراوان است و پیروزیهای بزرگ خطرات بزرگی در پیش‌رو
دارند.
۲- اگرچیزی را از دست دادی، تجربه‌اش را از دست مده!
۳ - به سه چیز توجه كن!
  • احترام به خویشتن.
  • احترام به دیگران.
  • احترام به پذیرش مسئولیت عملی كه انجام داده‌ای.
۴ - به خاطر داشته باش كه شاید مصلحت و خوشبختیای در عدم دستیابی آن چه تو در
    پیاش هستی باشد.
۵ – اگر می‌خواهی برای نقض قانون یا قوانینی بپا خیزی، یادت باشد که اول باید آن‌ قانون و
     یا آن قوانین را خوب یادگرفته و بلد باشی.
۶- هنگامی که درک کردی عمل اشتباهی انجام داده‌ای فورن در صدد تصحیح آن برآ!
۷ – هرگز اجازه مده خراش كوچكی موجبات خراب شدن رابطهای دیرینه شود.
۸ – در روز حداقل ساعتی را به خودت اختصاص بده و با خود تنها باش!
۹- تغییرات را با آغوش باز بپذیرا اما هرگز ارزشهای خودت را زیرپا مگذار!
۱۰- به یاد داشته باش كه سكوت گاهی بهترین پاسخ است!
۱۱- خوب و شرافتمندانه زندگی كن تا در پیری زمانی كه به گذشتهات اندیشیدی، حظ 
     دوباره‌ای از آن نصیبت شود.
۱۲ - جَوّ صیمانهی موجود در خانهات، سنگ زیرین بنای زندگی توست.
۱۳- در زمان عدم توافق با عزیزانت، فقط موضوعات حال را مطرح كن و از طرح مسائل گذشته
     به پرهیز!
۱۴ - دیگران را در آموختههایت شریك كن تا بر تباهی پیروز شوی!
۱۵- با زمین مهربان باش!
۱۶- حداقل سالی یك بار به محلی برو كه هرگز آن جا را ندیدهای!
۱۷ – بیاد داشته باش كه بهترین پیوند آن است كه موجب تشدید دو جانبه‌ی عشق میان
    شما باشد.
۱۸- موفقیت خودت را با در نظرگرفتن آن چه در راه بدست آوردنش صرف كردهای به سنج.
۱۹ – هم در عشق و هم آشپزی احتیاط را فراموش مكن!

3 نظرات:

ناشناس در

سلام عمو اروند عزیز
این ترجمه شما هفته دیگر در مجله مدی تیشن ایران در خواهد امد .
اگر دوست داشتید مقاله یا ترجمه چاپ نشده برایمان بفرستید.
راگو

ناشناس در

سلام عزیز
این ترجمه را برایمان بفرستید تا در مجله مدی تیشن ایران شود.
راگو

ناشناس در

چاپ شود

ارسال یک نظر